Objednávací systém

Městská správa sociálního zabezpečení Brno

Výběr služby:

Občané, kteří chtějí podat žádost o starobní důchod (řádný, předčasný), invalidní, vdovský či vdovecký a sirotčí důchod, ji vždy osobně sepisují s pracovníky OSSZ. Žádost o důchod sepisuje OSSZ příslušná podle místa trvalého bydliště žadatele a lze ji sepsat nejdříve 4 měsíce před datem, od něhož žadatel požaduje důchod přiznat; žádost není možné podat elektronicky. Pokud se žadatel o důchod nemůže dostavit osobně, může k podání žádosti zmocnit jinou osobu.

Žadatelé, kteří kromě České republiky pracovali též v zahraničí a byli tam důchodově pojištěni, mohou vedle českého důchodu získat také důchod ze zahraničí. Obecně platí, že každý stát přiznává důchod pouze za doby pojištění získané podle svých právních předpisů. Pokud se jedná o členské státy EU anebo státy, s nimiž má ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, mohou být informace o dobách pojištění získaných v těchto státech potřebné i pro posouzení nároku a výpočet českého důchodu.

Žadatelé s bydlištěm v ČR mohou o přiznání (starobního, invalidního, pozůstalostního) důchodu z jiného členského státu EU nebo ze státu, s nímž ČR uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení, požádat prostřednictvím místně příslušné OSSZ. Žádost není možné podat elektronicky.

ČSSZ bude v dalším řízení sama komunikovat s příslušnou zahraniční institucí.

Žádost o potvrzení stavu splatných nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tzv. žádost o bezdlužnost, může podat fyzická a právnická osoba. Klienti, kteří jsou vedeni v evidenci ČSSZ (OSVČ a zaměstnavatelé) a mají zřízenou datovou schránku, mohou podat žádost o bezdlužnost i přes ePortál ČSSZ. Vydání potvrzení je osvobozeno od poplatků.

Požádat o splátkový kalendář mohou plátci pojistného – OSVČ a zaměstnavatelé, kteří mají dluh na pojistném a penále, a nemají možnost jej uhradit jednorázově.

Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení potvrzuje, že osoba zaměstnaná podléhá právním předpisům ČR při výkonu výdělečné činnosti na území jiného členského státu EU/EFTA či Švýcarska, nebo na území států, se kterými ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.

Osoba, která vykonává činnosti ve dvou nebo více členských státech EU/EFTA či Švýcarska, má povinnost oznámit tuto skutečnost příslušné instituci státu, v němž má své bydliště. Oznámení se považuje za splněné podáním žádosti o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení na místně příslušnou OSSZ.

Potvrzení je možné vydat v případě, jsou-li splněny podmínky pro jeho vystavení dle evropských koordinačních nařízení nebo dle příslušné mezinárodní smlouvy. Vydání potvrzení je osvobozeno od poplatků.

Žádost se zpravidla podává před zahájením práce v zahraničí, lze ji však podat i po zahájení výkonu práce v jiném státě. V případě zaměstnance společnou žádost podává zaměstnanec a zaměstnavatel.