Objednávací systém

Městská správa sociálního zabezpečení Brno

Výběr služby:

×

Informativní výpočet starobního důchodu


Nabídka informativní výpočet starobního důchodu je určena výhradně pro informativní výpočet starobního nebo předčasného starobního důchodu z českého systému důchodového pojištění. Je určena pro pojištěnce, kteří v horizontu cca 5 let dosáhnou důchodového věku. Informativní výpočet důchodu je odborný a časově náročný úkol, který zahrnuje předchozí odbornou přípravu a kontrolu podkladů, provedení vlastního výpočtu a nezbytného vysvětlujícího komentáře. Aby byl zájemcům poskytován v odpovídající kvalitě, je nutný určitý čas na přípravu, proto není možné provádět informativní výpočet důchodu na počkání. Na provedení informativního výpočtu důchodu není právní nárok. Jde o proklientskou službu, jejíž zajištění je však limitováno personálními a časovými kapacitami pracovníků OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. Klientům děkujeme za pochopení. Vlastníte-li datovou schránku nebo některý z prostředků online identifikace - občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem nebo uživatelský účet národní identitní autority - NIA (jméno, heslo, SMS) lze využít on-line službu Informativní výpočet starobního důchodu, která je klientům k dispozici na ePortále ČSSZ. Po přihlášení klienta se pro tuto službu automaticky připojí údaje o jeho dobách pojištění a vyměřovacích základech (vyloučených dobách), které má ČSSZ ve své evidenci, a po případné editaci dob (doplnění chybějící doby pojištění) se provede informativní výpočet, jehož výstup je možné vytisknout.
×

Žádost o důchod – starobní, invalidní, pozůstalostní (pondělí, středa)


Občané, kteří chtějí podat žádost o starobní důchod (řádný, předčasný), invalidní, vdovský či vdovecký a sirotčí důchod, ji vždy osobně sepisují s pracovníky OSSZ. Žádost o důchod sepisuje OSSZ příslušná podle místa trvalého bydliště žadatele a lze ji sepsat nejdříve 4 měsíce před datem, od něhož žadatel požaduje důchod přiznat; žádost není možné podat elektronicky. Pokud se žadatel o důchod nemůže dostavit osobně, může k podání žádosti zmocnit jinou osobu.


×

Žádost o důchod – starobní, invalidní, pozůstalostní (úterý, čtvrtek)


Občané, kteří chtějí podat žádost o starobní důchod (řádný, předčasný), invalidní, vdovský či vdovecký a sirotčí důchod, ji vždy osobně sepisují s pracovníky OSSZ. Žádost o důchod sepisuje OSSZ příslušná podle místa trvalého bydliště žadatele a lze ji sepsat nejdříve 4 měsíce před datem, od něhož žadatel požaduje důchod přiznat; žádost není možné podat elektronicky. Pokud se žadatel o důchod nemůže dostavit osobně, může k podání žádosti zmocnit jinou osobu.


×

Žádost o důchod s mezinárodním prvkem


Žadatelé, kteří kromě České republiky pracovali též v zahraničí a byli tam důchodově pojištěni, mohou vedle českého důchodu získat také důchod ze zahraničí. Obecně platí, že každý stát přiznává důchod pouze za doby pojištění získané podle svých právních předpisů. Pokud se jedná o členské státy EU anebo státy, s nimiž má ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, mohou být informace o dobách pojištění získaných v těchto státech potřebné i pro posouzení nároku a výpočet českého důchodu.

Žadatelé s bydlištěm v ČR mohou o přiznání (starobního, invalidního, pozůstalostního) důchodu z jiného členského státu EU nebo ze státu, s nímž ČR uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení, požádat prostřednictvím místně příslušné OSSZ. Žádost není možné podat elektronicky.

ČSSZ bude v dalším řízení sama komunikovat s příslušnou zahraniční institucí.


×

Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti


Žádost o potvrzení stavu splatných nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tzv. žádost o bezdlužnost, může podat fyzická a právnická osoba. Klienti, kteří jsou vedeni v evidenci ČSSZ (OSVČ a zaměstnavatelé) a mají zřízenou datovou schránku, mohou podat žádost o bezdlužnost i přes ePortál ČSSZ. Vydání potvrzení je osvobozeno od poplatků.


×

Žádost o povolení splátek dlužného pojistného (penále)


Požádat o splátkový kalendář mohou plátci pojistného – OSVČ a zaměstnavatelé, kteří mají dluh na pojistném a penále, a nemají možnost jej uhradit jednorázově.